Reach & Rohs

reach

Som distributör och importör av kemikalier är Erteco bundet att följa våra åtaganden enligt REACH förordningen (EC No 1907/2006). Det är tillverkarens och importörens skyldighet att registrera kemikalier; att identifiera alla användningsområden; att utveckla scenarier över exponerade områden; att rekommendera lämpliga åtgärder med avseende på risk management och att vidarebefordra alla exponeringsscenarier genom leverantörskedja via faktablad om säkerhet. Vi arbetar nära våra leverantörer för att registrera de ämnen som vi köper in och importerar till Europeiska Unionen. Tillverkare som inte tillhör unionen är skyldiga att förse importör inom den Europeiska Unionen med den information som krävs för registrering, eller att utse en ensam representant i Europeiska Unionen att fullgöra förpliktelserna som ombud för den tillverkare som inte är medlem. Alla Ertecos leverantörer har antingen sin tillverkning inom Europeiska Unionen eller har en ensam representant. Alla de krav som ställs på förregistrerning/registrering av de ämnen vi importerar till Europeiska Unionen har blivit uppfyllda. Om ytterligare information skulle behövas, var vänlig att kontakta oss.

om reach

REACH är den europeiska gemenskapens förordning om kemikalier och en säker hantering av dessa (EC 1907/2006). Den omfattar registrering, utvärdering, godkännande och begränsningar vad gäller kemiska ämnen. Lagen trädde i kraft 1 juni 2007. REACH har som mål att förbättra skyddet för mänsklig hälsa och miljö genom en bättre och tidigare identifiering av inneboende egenskaper hos kemiska substanser. Samtidigt vill REACH öka innovation och konkurrens inom EU:s kemikalieindustri. Fördelarna med REACH-systemet kommer att visa sig gradvis efterhand som fler och fler ämnen fasas in i REACH.

om ROHS

RoHS (direktiv 2002/95/EG) står för engelskans Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment. Det är ett EU-direktiv som förbjuder eller begränsar användningen av vissa tungmetaller och flamskyddsmedel i elektriska och elektroniska produkter på marknaden. RoHS började gälla inom Europeiska unionen den 1 juli 2006.

error: