Specialkemikalier

Kemikalier med särskild effekt, antingen i processen eller i produkters funktion. I denna grupp befinner sig:

a) Jäsmedel
Sönderdelas, vid förhöjd temperatur under gasavspjälkning, huvudsakligen koldioxid, kväve, bikarbonat och ammoniak, för framställning av cell- och svamp gummi/plast. Rekommenderad dosering 2-8 phr beroende på önskad effekt och typ av jäsmedel.

b) Fördröjningsmedel, s.k retarders.
Retarderar vulkreaktionen vid bearbetningstemperaturer utan att nämnvärt påverkar den vid vulktemperaturen. Rekommenderad dosering 0,3-1,5 phr beroende på typ av retarder samt önskad fördröjningseffekt.

c) Kopplingsmedel t.ex silaner.
Innehåller funktionella grupper, som har förmåga att skapa bindningar mellan organiska och oorganiska ämnen. Exempel bindemedel mellan kiselsyra och polymer för att åstadkomma ökad modul och draghållfasthet.  Doseras ca 10 % beräknat av det ljusa fyllmedelet.

d) Formsläppmedel
Appliceras på formytor f.a underlätta gummiproduktens avlägsnande vid avformning samt förhindra avsättningar av materialrester på formytor och därmed reducera formnedsmutsning.

e) Specialmjukgörare, huvudsakligen för användning i blandningar baserade på polära polymertyper. Levereras i dry liquid form på bärare av silica och Leveransformen är speciellt fördelaktigt vid manuell uppvägning och satsning i blandarlinjer.

f) Flamskyddsmedel. Tillsattsämnen, vars funktion är att reducera alt eliminera spridning av eld.

 

De olika tillsatsämnena har varierande funktion. En del spjälkar vattenånga vid uppvärmning, en del bildar ett skyddsskal och andra späder ut förbränningsluften samt inverkar katalytisk på förbränningsmekanismen.

g) Färgmedel. Kan vara antingen oorganiska eller organiska. Järnoxid, titandioxid och kromoxid är vanliga oorganiska infärgningsmedel.

h) Fuktabsorbenter. Reagerar med fukt, så att oönskad blåsbildning elimineras. Används med fördel vid trycklös vulkanisering t.ex CV.

i) Vidhäftningsmedel. Främjar bindning mellan olika polymerskikt mellan t.ex inner och yttertubsmaterial i slangar.

k) Kvalificerade termoplastiska material baserade på cykloolefinpolymerer.

l) Sealer – kemikalier som försluter eller förseglar ytor

m) Precipated Kiseldioxid – Vitt fyllmedel med viss förstärkande effekt.

Material

LUVOMAXX®
BOUCHEX

Leverantör

SÄLJREPRESENTANT GUMMI

Välkommen att kontakta våra specialister redan idag.

Nicklas Andersson

Sales Rubber

Sweden

+46 709-196039

error: